Připomínkování Programu rozvoje Jihočeského kraje

Připomínkování Programu rozvoje Jihočeského kraje

Krajský úřad připravuje dokument s názvem „Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027“, který navazuje na předchozí „Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2014-2020“. Standardní připomínkové řízení probíhalo od 1. 11. 2019 do 15. 11. 2019, během května 2020 se mělo konat veřejné projednávání, ale vzhledem k epidemii koronaviru bylo toto veřejné projednávání nahrazeno druhým kolem připomínkového řízení. Piráti Jihočeského kraje se ho opět zúčastnili a přidali své podněty.

Směřování kraje jako smart regionu, který navíc dává velký důraz na ochranu životního prostředí, kvitujeme. Většina našich připomínek tak směřovala spíše k upřesnění způsobů dosažení cíle. Je například správné podporovat aktivity zamezující znehodnocování zemědělské půdy, za prioritní však již nyní vnímáme zvyšování její retenční schopnosti. Proto považujeme za důležité zmínit alespoň některé cesty, které nás k cíli dovedou. Například zvyšování podílu organické hmoty v zemědělské půdě či prevenci zhutnění nejen u zemědělské půdy, ale i u trvalých travních porostů.

Velkou část připomínek jsme věnovali problémům s vodou a práci s krajinou. Je zásadní vnímat problém vysušování krajiny celostně, od zelených střech po meliorace lesních ploch. Ochrana vodních toků nemůže začít až za katastrem města či obce. Je třeba stále zdůrazňovat, že protipovodňové opatření může mít přírodě bližší řešení, než je zpevnění břehů a urychlení odtoku. Krajinné plánování je nezbytnou složkou péče o krajinu a obzvláště kraj venkovského charakteru, jako je ten jihočeský, by tuto složku měl aktivně podporovat a zdůrazňovat její hodnotu.

Zdůraznili jsme také důležitost pojmenování datových sítí jako základ rozvoje smart regionu.

V rámci rozvoje služeb a infrastruktury ve zdravotnictví navrhujeme přidat opatření: „Zvýšení a zintenzivnění realizace zdravotních preventivních programů a zvýšení informovanosti o nich v zařízeních zřizovaných JčK.“

Dokument je střednědobým programem rozvoje regionu, a proto by měl umět pojmenovat i cíle dlouhodobé (smart region se zdravou krajinou a spokojeným obyvatelstvem), ale neopomenout zcela konkrétní (někdy i krátkodobé) cesty, které k nim směřují (např. méně intenzivní sečení). Také proto se naše připomínky většinově týkaly doplnění či zpřesnění jednotlivých opatření.

Dokument s připomínkami ke stažení v PDF

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Už tuto neděli zakotvíme v Táboře! Čeká nás tu Krajské fórum a máme připravený opravdu nabitý program. Dopoledne nás totiž čeká procházka s táborskými Piráty, v čele s Martinem Maredou. Sejdeme se už v 9:45 u sportovní haly Mír a podíváme se na zajímavé investice města.