Jana Koláříková: Není sako jako SAKO - základní výbava komunálního zastupitele

30. listopadu 2021
Jana Koláříková: Není sako jako SAKO - základní výbava komunálního zastupitele

Cílem politiky Pirátů je svobodná, vzdělaná a digitálně propojená společnost. Vzdělávání je tedy logicky i jednou z oblastí, kterou se zabývají i sami u sebe. Jana Koláříková pracovala 4 roky jako vedoucí Personálního odboru. Nyní již tuto pozici nezastává, nadále se však u Pirátů věnuje projektům určeným ke zvyšování kompetencí kandidátů, jakými jsou například LARP (Lídrovský Alternativní Rozvojový Program) nebo SAKO (Skvělá Akademie pro KOmunální zastupitele).

Jano, jak vznikla myšlenka založit vzdělávací program pro komunální politiky?

V minulosti jsme pořádali nárazové vzdělávací kurzy, workshopy k předávání zkušeností a jednodenní konference určené pro komunální zastupitele. Tyto akce se těšily velkému zájmu a byla škoda, že nebyly uchopeny koncepčně. Jednou za mnou přišel Tomáš Eichler, místostarosta města Trutnova, který mluvil o jakémsi pirátském inkubátoru. Ve formě sofistikované tabulky dal dohromady oblasti, na které bychom se měli zaměřit. No a pak se to rozjelo. Na základě Tomášových podkladů jsem vymyslela program, který by dokázal obsáhnout všechny oblasti rozvoje kompetencí, které jsou nezbytně nutné k výkonu funkce zastupitele (nebo zastupitelky).

A jak vznikl název SAKO?

Bylo to hodně narychlo, pracovní název byl „zastupitelský inkubátor“, to mi ale nepřišlo dost výstižné. V názvu SAKO je všechno. Je zažitým předpokladem, že zastupitelé chodí v oblecích, nicméně o tom to není. Je to o kompetencích, které člověk má. A právě jejich rozvoj náš program nabízí. Proto mi ten název dává smysl (a přišla jsem na něj při večerním rozjímání nad sklenkou vína :D)

Říkáš „náš program“, kdo všechno se na něm podílí?

Ano, náš, projekt je podle mě úspěšný proto, že jsem si do něj přizvala skvělé lidi, kteří mi s ním pomáhají. V nejužším týmu spolupracuji s Lindou Kašpárkovou, skvělou produkční, která zajišťuje veškerou operativu a plánování, a Nikolou Mrázovou, která se mnou spolupracuje na development centrech. Dále spolupracujeme s velkým množstvím školitelů, ať už zevnitř pirátské strany nebo odborníků na různorodou problematiku. Nesmím opomenout ani oponenty závěrečných projektů z řad našich zastupitelů. Jsem například moc ráda za spolupráci s oziveni.cz, kteří pro nás zajišťovali několik webinářů. Nerada bych ale na někoho zapomněla, je to opravdu velká spousta lidí, kterým patří můj nesmírný dík a bez kterých by ten projekt nikdy nebyl tak dobrý.

Co se může současný nebo budoucí komunální politik v SAKU naučit?

Je toho opravdu hodně. SAKO se zaměřuje na týmovou spolupráci, lídrovské dovednosti, projektový management, organizaci práce a time-management, efektivitu práce s informacemi, prezentační dovednosti, ale i na odborné znalosti, které by měl zastupitel mít. Každý si z něj odnese to, co potřebuje.

Jakou formou vzdělávání probíhá?

Celý projekt má několik částí. Jednou z nich jsou různě zaměřené webináře a semináře. Webináře probíhají hybridní formou. Každý se jich tak může účastnit v reálném čase a interagovat s lektorem. Pokud mu to však čas nedovolí, může alespoň shlédnout záznam, který najde na platformě moodle.pirati.cz. Reagujeme tak na časovou vytíženost některých našich účastníků a nabízíme jim co největší flexibilitu.

Další částí projektu jsou Development centra, jednodenní programy, které zjišťují míru kompetencí jednotlivých účastníků a pracují na jejich rozvoji. Tam se účastníci setkávají s různými samostatnými i skupinovými úkoly, jejichž prostřednictvím zjišťujeme, jak na tom který účastník je a co a jakým způsobem by mohl zlepšit. Jako výstup z DC (Development centra) obdrží každý účastník zhodnocení kompetencí v různých oblastech a individuální plán rozvoje.

Součástí projektu SAKO je kvalitní příprava nejen v oblasti politické práce, ale také v oblasti projektové. Ve skupinách tak účastníci zpracovávají projekty zaměřující se na rozvoj obcí, které projdou oponenturou našich již zvolených zastupitelů. Vznikne tak souhrnná sbírka projektů, které je možné realizovat na úrovni obcí. Každý komunální zastupitel pak bude mít možnost se inspirovat a nějaký z nich využít.

Jakým způsobem bude projekt zakončen a co si z něj absolventi odnesou?

Doufám, že si z něj odnesou především velké množství informací a potřebných dovedností. Zároveň obdrží certifikát o absolvování vzdělávacího projektu SAKO a sbírku projektů, ze které mohou čerpat.

Já si z něj odnáším obrovský obdiv všem účastníkům, kteří se ve svém volném čase snaží vzdělávat a zvyšovat své kompetence tak, aby byli co nejlepšími zastupiteli a zastupitelkami.

<hr />

Web najdete na adrese https://sako.pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články