Jihočeský kraj má svůj Program rozvoje, zapracována byla většina podnětů pirátských zastupitelů

12. července 2021
Jihočeský kraj má svůj Program rozvoje, zapracována byla většina podnětů pirátských zastupitelů

Na jednání zastupitelstva byl schválen Program rozvoje Jihočeského kraje na období let 2021 až 2027. Piráti svými hlasy tento program podpořili poté, co se sami poslední rok aktivně účastnili jeho přípravy. Oceňují, že většina jejich podnětů, týkajících se například ochrany přírody, krajiny a dopravy, byla zapracována.

Program rozvoje okomentovali krajští zastupitelé Dan Leština, Veronika Kovářová a Martin Kákona.

„Podařilo se nám například upravit formulaci v Programu rozvoje tak, aby z textu nevyplývala jen podpora staveb asfaltových cyklostezek, ale i cest s jinými povrchy, jako jsou mlat a štěrk, adekvátními dle jejich účelu a umístění. A ideálně, aby jejich výstavbu doprovázela pokud možno zeleň a další opatření příznivá pro vodní režim krajiny a živou přírodu. S tou souvisí také náš návrh na to, že by náš kraj měl začít monitorovat skutečný stav populací ohrožených druhů, vydává-li na jejich záchranu desetimilionové částky,“ uvedl přírodovědec a krajský zastupitel Dan Leština a dodal:

„Původní návrh Programu rozvoje dával kraji za cíl zabývat se stavem zemědělské půdy, což může v praxi znamenat ledasco. Zde se nám podařilo nastavit, aby se kraj soustředil na důležité věci, jako jsou přírodní krajinné prvky rozčleňující velké půdní bloky, obsah organické hmoty v půdě nebo její zhutňování těžkou mechanizací. Další připomínka se týkala rekultivací po těžbě surovin. Mám za to, že není velkou hrozbou nedostatečná rekultivace, právě naopak je to topení peněz v často zbytečné přeměně přírodně nebo rekreačně cenných lokalit bývalých pískoven a lomů ve fádní polní nebo lesní kultury, v horším případě de facto skládky odpadu.“ shrnul připomínky k ochraně přírody a krajiny Dan Leština.

S ochranou přírody souvisí dále přijatý návrh zastupitele Lukáše Mareše, aby se kraj zabýval bojem s nelegální těžbou vltavínů, k čemuž se také kraj v Programu rozvoje zavázal.

Veronika Kovářová, předsedkyně krajského zastupitelského klubu Pirátů, se dlouhodobě věnuje územnímu a krajinnému plánování.

„Jsem moc ráda, že do Programu rozvoje kraje byly zapracovány připomínky ke koordinaci krajinného a územního plánování. V našem kraji, plném menších obcí, je třeba pracovat s krajinou a sídly ruku v ruce. Územní studie krajiny, která se na krajském úřadě právě dokončuje, je základním kamenem, na kterém mohou municipality začít stavět. Náš program obsahuje více konkrétních kroků, které v této problematice mohou pomoci, a my na nich nyní pracujeme,“ uvedla Veronika Kovářová.

Oblast dopravy má v pirátském zastupitelském klubu na starosti Martin Kákona, který se zabýval mimo jiné letištěm v Plané u Českých Budějovic.

„V oblasti dopravy oceňujeme zapracování naší připomínky, že letiště by nemělo být využíváno z většiny pro nákladní leteckou přepravu, protože u té nevidíme jasný veřejný zájem, který by si zasloužil takto robustní podporu z veřejných prostředků. K tématu letiště se nyní bude scházet mezistranická pracovní skupina, kam budeme vysílat své zástupce a budeme občany informovat o všem, co okolnosti dovolí,“ uvedl Martin Kákona.

„Program rozvoje je jako celek poměrně ambiciózní, kraj ho bude v úplnosti jen obtížně sám plnit, ale zároveň je z povahy věci velmi obecný a abstraktní. Nicméně mám za to, že je dobré si takto společně dát na papír cíle, ke kterým chceme směřovat, velmi to pomůže při rozhodování o podobě budoucích projektů nebo debatě o nastavení dotačních titulů. Jak přesně se které opatření přepíše do praxe, je otázka především pro vládnoucí koalici a zaměstnance úřadu, my budeme prozatím plnit naší opoziční roli - klíčové body připomínat a prosazovat, aby se realizovaly,“ uzavřel Dan Leština.

Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027 je zastřešujícím střednědobým programem podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje, který vymezuje strategické cíle a jednotlivá intervenční opatření, jejichž prostřednictvím má dojít k udržitelnému a vyváženému rozvoji Jihočeského kraje. Schválený dokument je k dispozici na webových stránkách Jihočeského kraje zde.

O práci v krajském zastupitelstvu budou Piráti dále informovat, sledovat je můžete na Facebooku a na webu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články