Projektová dokumentace bazénu v Písku budí velké rozpaky i u odborníků

29. června 2021
Projektová dokumentace bazénu v Písku budí velké rozpaky i u odborníků

Přes 400 milionů korun zřejmě dosáhnou celkové náklady projektování a výstavby, včetně demolice současného plaveckého bazénu a úpravy vnějších ploch bazénu, včetně parkování a dopravní obslužnosti. V našem městě jde o největší veřejnou zakázku za novou dekádu, která dlouhodobě vzbuzuje mnoho otázek. Tentokrát v úrovni kvality projektové dokumentace a administrace.

Téma bazénu nyní budí velké vášně mezi odborníky i ve vedení města Písku. Rada města v minulých měsících vyňala z projektové dokumentace tobogán, který zjevně nesplňoval podmínku veřejné soutěže zákona o zadávání veřejných zakázek. Pokud je v projektové dokumentaci některý z prvků budoucí stavby projektován tak, že odpovídá pouze jedinému možnému dodavateli, může takové pochybení vést nejen ke zrušení veřejné zakázky Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, ale i možným sankcím v řádu milionů korun. Postup veřejné zakázky je tak, zdá se, v případě projektování našeho bazénu, velmi nestandardní.

Je na místě očekávat, že práce na projektu v rozsahu několika stovek milionů korun z městské kasy musí být na nejvyšší možné úrovni. Nejen pro kvalitu budoucího užívání, ale také aby nevzbuzovala žádné pochybnosti. Obávám se, že pochybností je nyní celá řada. Vzhledem k umístění budoucího bazénu se v případě špatné dokumentace snadno může stát, že se stavba dále prodraží. Například při ukládání této stavby do země je klíčový geologický průzkum a celková kvalita dokumentace. Je srozumitelné, že nelze dopředu podchytit každý detail projektu, nicméně uložení takové zásadní stavby ve stejné povodňové oblasti jako je bazén současný, považuji za velmi důležitou součást, která by měla být udělána nadstandardně kvalitně.

Výstavba bazénu nás pálí již řadu let. Po povodních 2002 nebylo plně obnoveno, do té doby prostorné, vnější zázemí současného bazénu s vysvětlením nehospodárného využití peněz na opravu stavby v povodňové oblasti.

Byli jsme svědky záměru přemístit bazén do prostoru bývalých kasáren a využít vzájemného propojení a synergie s plánovanou všesportovní halou. Tento plán byl původně zastupiteli podpořen. Po několika měsících byl bazén revokací usnesení navrácen do prostoru pod lesnickou školou. Otázka bazénu nyní nepřichází v souvislosti s umístěním, ale v souvislosti s pochybnostmi, které vzbuzuje právě projektová dokumentace a její ne/podpora ze stran některých odborníků.

Na jednání zastupitelstva dne 6. 5. jsem proto v úvodu navrhl zařazení pevného bodu k projektové dokumentaci bazénu, koaliční zastupitelé hlasovali proti. Využil jsem alespoň svého práva vystoupit v závěrečné diskusi. Zastupitele jsem seznámil i s dalšími pochybnostmi, které se týkají konkrétní dlažby a navržených světel.

Rada města Písku jednala dne 31.5.2021 o dodatečném materiálu, který informoval vedení města o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na stavbu bazénu.

V tomto veřejně dostupném materiálu se lze dočíst, že administrátor veřejné zakázky (pozn. ten, kdo dohlíží na potřebné a zákonné náležitosti) JUDr. Michal Štekl doporučil radě města veřejnou soutěž na výstavbu bazénu zrušit, a to vzhledem k vážným chybám v projektové dokumentaci. Projekční kancelář by podle něj dále měla projekt přepracovat a uvést do souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a až poté znovu vyhlásit. Ke stejnému názoru se klaní i Odbor investic a rozvoje, zastoupen vedoucím Ing. Václavem Filipem.

Ing. arch. Petra Trambová a JUDr. Luboš Průša se naopak přiklání spíše k dokončení výběrového řízení. Cituji místostarostku z dodatečného materiálu pro jednání rady města dne 31.5.2021: „Na projektu se pracuje už cca 6 let, jedná se o největší investiční akci v historii města, a i když se při právě probíhajícím VŘ objevilo velké množství chyb i sporných tvrzení, stojí za to akci dotáhnout do konce i za cenu úprav projektu, pokud se prokáže nesoulad s platnou legislativou (ZZVZ).“

Mám za to, že argument o největší investiční akci v historii města, by měl být právě tím, který bude klást důraz na absenci hrubých chyb, sporných tvrzení a soulad s platnou legislativou.

Pět radních z celkem devítičlenné rady města však zvedlo ruku pro pokračování veřejné zakázky, čtyři radní se zdrželi. V soutěži se tak pokračuje díky těsné většině, na kterou jsme byli doposud zvyklí v zastupitelstvu, nikoliv ve vedení města.

Pro dokreslení. Město Písek na základě architektonické soutěže podepsalo v roce 2015 smlouvu na vytvoření projektové dokumentace s vítěznou firmou Projektil Architekti s.r.o., kterou dle veřejného rejstříku zastupují 3 jednatelé a zároveň společníci Ing. arch Halíř, Ing. arch. Lešek a Ing. Hofmeister. Město za vytvoření projektové dokumentace zaplatilo doposud projektové kanceláři již více než 8 milionů korun.

Výstavba nového bazénu je pro naše město velké téma. Já sám bych si přál, abychom nový bazén mohli využívat co nejdříve a abychom si v něm sportování a rekreaci užili. Nesmí to být ovšem na úkor dalších projektů, které by se mohly realizovat za peníze, které by nás stála odborníky nepodpořená a zákon o zadávání veřejných zakázek nerespektující projektová dokumentace.

Josef Soumar

zastupitel města

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články