Volební program

Program Pirátů pro volby do zastupitelstva Jihočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016.

Naším cílem je kraj nové generace, kde může každý člověk svůj život prožít svobodně a naplno. Klíčem k prosperitě naší společnosti je otevřenost, transparentnost, svoboda informací, kvalitní veřejné služby, použití nových technologií a zapojení občanů do rozhodování. Piráti nabízí alternativu kraje bez korupce, nesmyslných dotací, politických trafik a klientelismu. Chceme, aby krajské úřady nebyly pro aktivní občany byrokratickou překážkou, nýbrž příležitostí zapojit se do veřejného dění a kultivace svého okolí.

1. Otevřeme hospodaření kraje

Zprůhledníme financování

 • Zveřejňujeme vše, co můžeme, ne jen to, co musíme.
 • Zavedeme transparentní účetnictví kraje.
 • Všechny veřejné zakázky budou skutečně veřejné.
 • Rozšíříme informace zveřejňované o dotacích.
 • Podpoříme internetové aukce a další moderní nástroje pro veřejné zakázky.

Budeme hospodařit efektivně

 • Povedeme úřady a organizace zřízené krajem k úspornému hospodaření.
 • Budeme koordinovat hromadné nákupy vybavení, kde lze dosáhnout množstevních slev.
 • Prosazujeme důslednější využití evropských dotací a informování všech příjemců, kteří připadají v úvahu.
 • Snížíme byrokracii.
 • Preferujeme vyrovnaný rozpočet.

2. Víme, jak řídit kraj zodpovědně

 • Dozorčí rady a představenstva krajských podniků obsadíme odborníky.
 • Budeme řídit město metodikou projektového řízení.
 • Občané se dovědí, jak moc pracujeme a s kým se scházíme.
 • Poženeme úředníky k odpovědnosti za svoje jednání.

3. Zapojíme občany do rozhodování

Jednáme s lidmi otevřeně

 • Piráti budou jednat na všech orgánech co nejotevřeněji.
 • Úplné podklady na zasedání musí být zásadně zveřejňovány předem, aby se s nimi mohl každý seznámit a uplatnit svoje připomínky.
 • Připomínkovacího procesu se budou moci účastnit i občané a neziskové organizace.

Usnadníme přístup k informacím

 • Zavedeme automatické zveřejňování informací kraje a závislých organizací.
 • O příjmech a výdajích kraje budeme přehledně informovat pomocí rozklikávacího rozpočtu.
 • Zásady územního rozvoje a související územní plány budeme graficky prezentovat na webu.
 • Spustíme portál otevřených dat.

Vyjdeme vstříc aktivním občanům

 • Podporujeme skutečné krajské referendum a občanskou iniciativu.
 • Budeme se zabývat peticemi a stížnostmi, které občané zastupitelům zašlou.
 • Zřídíme web, který bude od občanů, neziskového sektoru a firem shromažďovat zpětnou vazbu a který umožní veřejnou diskusi.
 • Usnadníme setkávání občansky aktivních občanů a vytvoříme dobré podmínky pro jejich zapojení do krajských záležitostí.

4. Veřejné služby slouží občanům

Dohlédneme na kvalitní a dostupné veřejné služby

 • Veřejné služby tu nejsou pro zisk, ale v zájmu občanů.
 • Prosazujeme rovný přístup k veřejným službám.
 • Stavíme se proti sledování občanů v případech, kde to není opodstatněné.

Dopravní infrastruktura s koncepcí a rozmyslem

 • Financování veřejné dopravy a výstavby dopravní infrastruktury se musí dostat pod veřejnou kontrolu.
 • Odmítáme současnou praxi, kdy jsou nepromyšleně rušeny železniční tratě bez vyčíslování úspor, kterých se tím dosáhne, bez plánů, jak se zrušenou tratí naložit, a bez propočtu nákladů na možnou výstavbu tratě v budoucnosti.
 • U dopravní stavby je nutné nejprve doložit její skutečnou užitečnost, teprve poté ji celou připravit, zajistit pozemky a až následně začít stavět.

Zlepšíme dopravní obslužnost

 • Zasadíme se o to, aby se s cyklisty a chodci počítalo už při plánování dopravní sítě a staveb.
 • Piráti prosazují propojování jednotlivých složek veřejné dopravy, tedy propojení dopravy autobusové, vlakové a městské hromadné. Musí probíhat na principu otevřených standardů a nemá končit na hranici kraje.

Využijeme příležitosti pro cestovní ruch

 • Je třeba udržovat kulturní i přírodní památky a objevovat nové, zpřístupňovat je veřejnosti a informovat o nich.
 • Pro cestovní ruch podporujeme zviditelňování kulturních akcí.
 • Prosazujeme transparentní nakládání s dotacemi EU na regionální rozvoj.
 • Za efektivní nástroj považujeme sdílení osvědčených projektů mezi kraji, obcemi a přes hranice.

5. Prosadíme moderní technologie

Usnadníme občanům styk s úřady

 • Informovaný a angažovaný občan je největším spojencem efektivní státní správy. Umožníme každému se takovým občanem stát a zajišťovat spolu s ostatními nestranný dohled nad státní správou.
 • Kraj musí zajistit dostupné a předpřipravené formuláře pro odstranění zbytečné byrokracie.

Osvobodíme software a formáty

 • Budeme používat svobodné formáty.
 • Zajistíme přechod úřadů na svobodný software kdekoliv je to možné. Svobodný software bude rozšířen i do škol, nemocnic a dalších organizací zřizovaných krajem.
 • Zrovnoprávníme živnostníky a střední firmy ve veřejných zakázkách týkajících se informačních technologií.
 • Zavedeme profesionální šablony a otevřené standardy pro dokumenty, které usnadní jejich zveřejňování.

Internet pro všechny

 • Podporujeme volnou přístupnost Internetu ve veřejných prostorách a prostranstvích i v domácnostech.
 • Zastavíme samoúčelné a předražené projekty v oblasti informačních technologií.
 • Rozšíříme použití technologií do dalších oblastí, kde lidem pomáhá.

6. Investujeme do vzdělání

Kvalitní školy se nám vyplatí
 • Piráti chápou vzdělávání jako nástroj pro osobní rozvoj, nejen pro získání práce.
 • Škola je jedním z nejdůležitějších míst obce. Usnadníme dětem dopravu do škol a pomůžeme zachovat školy i v menších městech.
 • Ředitelé škol mají mít možnost efektivně rozhodovat o vývoji školy.
 • Podporujeme zavádění demokratických principů na úrovni škol.

Usnadníme lidem samostatné vzdělávání

 • Uvědomujeme si důležitost celoživotního vzdělávání.
 • Podporujeme studenty, kteří studují více oborů a také studenty, kteří dosahují nejlepších výsledků.
 • Otevřené formáty zaručí levnou a efektivní výměnu informací.

Podporujeme kulturu a sport

 • Chceme významně podporovat veřejné knihovny, galerie a muzea nadmístního významu.
 • Upřednostňujeme materiální podporu před finanční.
 • V oblasti kultury a sportu upřednostňujeme podporu amatérských organizací před komerčními. O možnostech veřejné podpory by měli být lidé přehledně informováni, aby k ní měli rovný přístup.
 • Zavedeme architektonické soutěže jako standard.
 • Kraj je připraven v územním plánování a dalších činnostech vyhradit pozemky a jinak pomoci veřejným vysokým školám, výzkumným ústavům a jiným vědeckým pracovištím.

7. Zajistíme kvalitní zdravotní a sociální služby

Vyřešíme financování zdravotnictví

 • Hlavním problémem zdravotnictví je korupce a s ní spojené zbytečné výdaje.

Kvalita a osobní přístup v sociálních službách

 • Stejně jako pro kvalitní zdravotní péči nestačí vždy jen pobyt v nemocnici, pro kvalitní sociální péči o seniory nestačí domov důchodců. Při poskytování péče podporujeme osobní přístup.
 • Kraj by měl prosazovat rovné zacházení a aktivně předcházet sociálnímu vyloučení.
 • Klíčové jsou zejména kvalitní a všeobecně dostupné veřejné služby.

Dáme lidem šanci najít práci

 • Uvědomujeme si, že zaměstnanost je v době, kdy velkou část prací zvládnou technologie, složitou otázkou. Odpověď na tuto otázku vnímáme jako novou výzvu.
 • Kraj pomůže absolventům a nezaměstnaným lidem získat práci.

8. Chráníme životní prostředí

Odstraňujeme ekologické zátěže

 • Recyklace se musí vyplatit přímo těm, kteří mají snahu recyklovat.
 • Ekologické zátěže chceme odstraňovat přímo v místě vzniku.
 • Otevřeme všechna jednání o projektech, které mají za cíl odstranit ekologickou zátěž.
 • Chceme mít možnost sledovat zdroje znečištění po celou dobu odstraňování ekologické zátěže.

Energetiku stavíme na inovacích

 • Chceme iniciovat výzkum, vývoj a nasazení nových technologických řešení, která sníží spotřebu elektrické energie a zvýší efektivitu její výroby.
 • Kraj bude v každém případě upřednostňovat život svých občanů před zájmy těžařských společností. Vedle toho budeme důrazně požadovat, aby ministerstvo průmyslu a obchodu zvýšilo těžařům platby za nerostné bohatství.

Ekologicky rozvíjíme města i krajinu

 • Zajistíme skutečně nezávislé posouzení projektů s účastí samosprávních celků.
 • Zohledníme doporučení, vyjádření a upozornění neziskového sektoru a místních spolků k projektům s dopadem na životní prostředí.
 • Budeme prosazovat rozumnou a střídmou urbanizaci měst a obcí, která nebude představovat zbytečnou zátěž pro životní prostředí, zejména ovzduší a krajinu.
 • Nebudeme svítit pánubohu do oken.